pritapti

pritapti
1 pritàpti, pritam̃pa, pritãpo (prìtapė) K, Š 1. intr. NdŽ, 1, Ggr, Lk, Vel, Pg, Ss, Alk atsirasti šalia, prisiartinti, prisigretinti, prisistatyti: Jojant į Elnio kalną, prie jų pritapo kažkoks nepažįstamas riteris su palydovais J.Balč. Lyg ir ne šeimininkė čionai būtų [Kazytė], tik iš šono pritapusi, samdinė kaip ir buvusi J.Balt. Ir kai tik parėjusi [merga] įėjo kamaron, tuoj pritapo velnias SI117. | Spalva yra pritampamà (neesminė, šalutinė) daikto savybė FT. 2. intr. prilįsti, prikibti, prisišlidinti: Pritãpo merga, našlė prie jojo ir nor, kad žanytųs J. Juk tu gi pats pritapai: apvesdink, bobute, ir gana . Pritãpo ji prie vienos gydytojos į Kauną, i išgydė Smln. Jisai pritãpęs sėdės cielą vakarą ir kalbės paausėj Upn. Nei jai reikia to berno, ale pritapo va kai piktas pinigas Trgn. Ko pritapai kaip erkė? Ktk. Pritãpo kap šuva prieg rujai Knv. Pritãpo kaip plunksnos pri deguto Kltn. Žąsis svetima pritãpo prie mūsų J.Jabl(Rgv). Anas (gaidžiukas) gi turėjo in viščiukus pritàpt Plš.susidėti, susidraugauti: ^ Pry kokio pritàpsi, toks ir pats patapsi Pln, . Prie ko pritãpo, su tuo ir sutapo Trgn. 3. intr. pritikti, priglusti: Ledo gabalus reikia taip dėti, kad vienas prie kito gražiai pritaptų . 4. intr. 1 prisiderinti, prisitaikyti: Aš tiktai čia visai nepritampu, nežinau, ko čia aš, kam? . Akelaitis nepritapo prie besivaidijančių lenkų srovių A.Janul. Kaimietis niekaip negalėjo prie miesto gyvenimo pritapti . Ši merga prytaps pry tanciaus ir pry rožančiaus Kv. 5. intr. lingv. prisišlieti: Mišrųjį tarinį sudaro tam tikri sudurtiniai tariniai su prie jų pritapusia veiksmažodžio bendratimi LKGIII393. Pritampami papildiniai turi tam tikrų ypatybių, kurių neturi valdomieji papildiniai J.Balč. 6. intr. , NdŽ, Dglš, Alv, prisimesti, prikibti (apie ligą): Reikia gerai valgyt, tai ligos tep nepritam̃pa Lp. Prie senų liga greitai pritam̃pa Dkš. | refl.: Pristãpo in manę spaudimas Drsk. 7. intr. gauti kokio darbo, įsitraukti į kokį darbą: Man tropijos pry gentaro bagaravimo prytapt MitI75. Jis pritapo prie artilerijos sandėlių Plut. Geriau eina, kap pritampì prie vieno dalyko Dglš. 8. tr. Ns1860,2, LC1883,5, Kin, Gr susidurti su kuo, sutikti, pamatyti: Eik jau eik, kelintasis turtuolis veda varguolę, aš to savo gyvenime dar nesu pritapusi I.Simon. Smarkų žmogų šiandie prìtapiau MitI86(Jrk). Aš nesu nė kartą pritãpusi tų dvasių ir nenoriu pritàpt Pgg. Jau aš juos nepritapiau B, N.pritaikyti naudoti: Turėjom pritàpti girnas per krygę Pgg. 9. tr., intr. LC1882,23, Ktč patirti, išgyventi: Mano mamos mama tai da prancūzų krygę yra pritãpusi Vlkš. Tokių laikų dar mes nėsam pritãpę Žgč. Tokio tvano da nėsam pritãpę kai šis Smln. Tokius dalykus aš dar neesmi pritapęs N. Kare daug bandęs, pritãpęs KI714. Šėpės susitriuškinimą pritàpti KII154. \ tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pritapti — pritàpti vksm. Ji̇̀s grei̇̃t pritàpdavo prie žmonių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pritaptinė — pritaptìnė sf. (2) juok. užkrečiama, limpama liga: Iš miesto pritaptìnę parsivežė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietapti — 1 pietàpti, pietam̃pa, pietãpo (piẽtapė) (ž.) intr. 1. žr. 1 pritapti 2: Pytãpęs buvo iš Šilalės vaikis Pj. 2. būti priskirtam, prijungtam: Po karo šis kraštas pỹtapė py Lietuvos Prk. 3. prijunkti: Aš jau nesu pytãpęs py to (nesu gydęsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritapimas — pritapìmas sm. (2) NdŽ, DŽ1 1. PolŽ1199 → 1 pritapti 3. 2. → 1 pritapti 4: Širdį slėgė sunkus nepritapimo jausmas rš. 3. lingv. prišlijimas: [Aplinkybių] santykis su kitomis sakinio dalimis gali būti pavadintas „pr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikti — pritìkti Š; H, N, L, Rtr 1. intr. pritapti (glaudžiant): Nepritiñka musi ta plyta gerai pry pašalio Trk. pritiktinaĩ adv.: Tuomi pritaisymu abudu kraštu sukulto indo patepk ir, pritiktinai sudėjęs, kaitink ant anglių, kad gerai pritrauktų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsėsti — (ž.) 1. Bru, Rtr, Žr, Klk žr. užsėsti 1: Ančsėdo an arklio i nujojo Užv. Būras ak neištarė, kaip jį meška ančsėdo, smertdarė Žlv. Kad antsėdau, juo greitesnis pri mergelių joti D7. | refl. tr., intr. I: Aš an to arklio liuobu antsisėdęs josiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitapti — 1 atitàpti intr., attàpti J, BŽ530, LVI203 atgauti sąmonę, atjėgti, atsivokti. tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klijuoti — klijuoti, uoja, ãvo [K], J.Jabl, klyjuoti 1. tr. lipdyti su klijais: Klyjuoti klyjum Ds. Klijuoja atsišaukimus, nukreiptus prieš karą rš. Nesausi vikiai girnas klijuoja (girnos aplimpa) Dkš. | Paukšteliai klijuoja lizdą iš purvyno Brsl. 2. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kristi — krìsti, kriñta (kreñta, krim̃ta ž., krem̃ta ž., krim̃sta Rdn), krìto intr. 1. R, N, K staigiai leistis žemyn, pulti; birti: Vaisiai, didumo sulig galva, krenta iš medžių su triukšmu J.Jabl. Kriñta medžio žiedai, lapai, krinta byra putino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lipti — 2 lìpti, lim̃pa (lem̃pa, liẽmpa, lim̃psta), o intr. 1. R, K kibti, klijuotis prie ko: Purvai lim̃pa prie kojų J. Labai lìpo sniegas prie drabužių Upt. Molis veliasi, lim̃pa prie ratų Ėr. Prasti klijai – nelim̃pa prie popierio Rm. Ot geras alus …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”